MENU
Ga naar de inhoud
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DIE GELDEN BIJ DE FIRMA VANTUBO B.V.
Deze voorwaarden hebben geen betrekking op overeenkomsten voor verkoop van goederen die met consumenten worden gesloten. Indien u een consument bent, gelieve dan onze verkopers hierover in te lichten. Zij zullen u dan CONSUMENTENINFORMATIE doorgeven.
1. Inleiding
Deze voorwaarden gelden bij elke andere overeenkomst voor de verkoop van goederen, die automatisch wordt gesloten op het moment waarop de goederen worden afgegeven uit het magazijn van de firma VANTUBO B.V. met zetel te 1422AC Uithoorn Amsterdawseweg 15 H, telefoon: +31297548172 e-mail:
receptie@vantubo.nl ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 78015391 verder de Verkoper te noemen, of op het moment dat er een bestelling wordt aangenomen voor goederen die niet onmiddellijk kunnen worden afgegeven uit het magazijn.
2. Bestelling
Om eventuele vergissingen te vermijden bij de uitvoering van bestellingen verzoeken we u om duidelijk de bestelde goederen aan te wijzen op basis van onze prijslijsten of productcatalogi. Schriftelijke bestellingen moeten persoonlijk, per traditionele post, per fax of per e-mail worden afgeleverd bij de zetel van de
Verkoper. Mondelinge bestellingen, die telefonisch of persoonlijk worden geplaatst, kunnen enkel worden uitgevoerd indien ze betrekking hebben op standaardgoederen die permanent beschikbaar zijn in ons magazijn en wanneer de betaling in contacten wordt verricht bij het ophalen. De Verkoper doet zijn uiterste best om de bestellingen correct uit te voeren. Hij is echter niet aansprakelijk voor de verkeerde uitvoering van bestellingen die mondeling zijn geplaatst. Bij de bestelling van ongewone goederen die niet permanent aanwezig zijn in het magazijn, kan de Verkoper voor de uitvoering van de bestelling eisen dat de besteller handgeld met een minimale waarde van 40% van de waarde van de bestelling betaalt.
3. Uitvoeringstermijn voor bestellingen.
De Verkoper doet zijn uiterste best om de bestellingen snel uit te voeren. In geval van goederen die aanwezig zijn in het magazijn, worden de bestellingen meestal binnen één tot twee werkdagen uitgevoerd. In geval van andere goederen kan deze periode zelfs enkele weken bedragen. Daarom verzoeken we u om vlak voor het plaatsen van de bestelling na te vragen wat de geschatte levertijd voor uw bestelling is. Alle levertermijnen die door de Verkoper zijn opgegeven, zijn enkel levertermijnen bij benadering en vormen geen voorwaarden van de gesloten verkoopovereenkomst.
4. Verzending en transportrisico.
Indien de besteller niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij de goederen rechtstreeks bij het magazijn van de Verkoper ophaalt, dan worden de goederen verzonden naar het adres van de zetel van de besteller of naar een ander adres dat door de besteller is vermeld in de bestelling.
De Verkoper kiest naar eigen goeddunken een betrouwbaar, verzekerd koerierbedrijf. De verzendingskosten kunnen verrekend zijn in de prijs van de goederen of worden als afzonderlijke post vermeld op de factuur. Als de besteller wenst dat de bestelde goederen worden verzonden via een andere koerierbedrijf, dan moet hij op eigen verantwoordelijkheid zelf de opdracht geven om de zending op te halen. Dit is echter enkel mogelijk wanneer het verschuldigde bedrag voor de goederen reeds is betaald of wanneer is overeengekomen dat de betaling via overschrijving wordt verricht. Ongeacht het feit wie de transportopdracht heeft gegeven, worden de goederen uit het magazijn van de Verkoper uitsluitend verzonden op risico van de besteller en hij moet eventuele beschadigingen bij ontvangst van de zending melden aan de vervoerder. Vooraleer de besteller het ontvangstbewijs voor de zending van de koerier ondertekent, moet hij de staat en het aantal ontvangen goederen controleren. Deze moeten overeenstemmen met de factuur of het afgiftebewijs, die bij de zending zijn gevoegd. Op het moment dat de zending zonder aanmerkingen in ontvangst is genomen, gaat het risico op eventuele mechanische beschadigingen over op de ontvanger. Als de goederen beschadigd zijn of het aantal niet overeenstemt met de factuur of het afgiftebewijs die bij de zending zijn gevoegd, dan dient men
op basis van de aanwijzingen van onze logistieke afdeling tel.+31297548172 voor het vertrek van de koerier een gepast verslag op te maken, dat door de koerier moet worden ondertekend. Indien de goederen “zonder aanmerkingen” in ontvangst worden genomen bij ons magazijn, uit de handen van onze vertegenwoordiger of uit de handen van een koerier, dan wordt op dat moment het risico op eventuele beschadigingen van de goederen op de ontvanger overgedragen.
5. Prijzen en kortingen.
De prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De besteller moet de prijzen en eventuele kortingen die van toepassing zullen zijn op de bestelling, vlak voor het plaatsen van de bestelling bij de Verkoper laten bevestigen. Reclamaties in verband met verkeerde aanrekening van prijzen zullen na ophaling van de goederen niet meer in aanmerking worden genomen.
6. Betalingsvoorwaarden.
Men dient voor de bestelde goederen aan de Verkoper te betalen vooraleer de goederen worden geleverd. Dit kan via overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening, met kredietkaart of in contacten bij het ophalen van de goederen. Betaling per overschrijving na ontvangst van de goederen is enkel mogelijk op voorwaarde dat een gemachtigde vertegenwoordiger van de besteller deze verkoopvoorwaarden volledig aanvaardt en geldige registratiedocumenten van de besteller overlegt. Er kan ook worden geëist dat er een blanco wissel wordt afgegeven en dat er verdere aanvullende voorwaarden worden vervuld, die door de Verkoper zijn aangegeven. De besteller aanvaardt het feit dat de factuur die door de Verkoper is opgemaakt
op basis van een schriftelijke bestelling, tegelijkertijd een eerste en tweede uitnodiging tot betaling vormt in overeenstemming met de geldende wetgeving. De besteller gaat ermee akkoord om rente ter waarde van 0,5% voor elke dag betalingsachterstand te betalen ingeval hij het verschuldigde bedrag voor de geleverde goederen niet tijdig betaalt. Dit wordt gerekend vanaf de betalingstermijn die op de factuur is vermeld. Hierbij wordt ook een vaste administratieve kost van EUR100+btw aangerekend voor het opstarten van een procedure in verband met de betalingsachterstand. De besteller gaat er ook mee akkoord om alle andere kosten te dekken, die de Verkoper zal dragen in verband met de geleverde goederen en de noodzaak om betaling voor de goederen te vorderen van de Besteller.
De Verkoper neemt geen betalingen per overschrijving na levering aan bij bestellingen:
- met een waarde van minder dan EUR500EUR+btw.
- van zakenpartners die bij eerdere betalingen “na levering” een vertraging van meer dan 7 dagen na de betalingstermijn op de factuur hadden.
- van zakenpartners die hogere bedragen verschuldigd zijn dan de kredietlimiet die hen door de Verkoper is toegekend.
- van zakenpartners die geen economische activiteiten verrichten in de installatiesector.
- van zakenpartners die minder dan 6 maanden samenwerken met de Verkoper.
- van zakenpartners die in de voorbije maanden een omzet van minder dan EUR5000+btw hadden in transacties met de Verkoper.
7. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot het moment waarop de besteller alle hiervoor verschuldigde bedragen samen met rente en eventuele aanvullende kosten volledig heeft betaald.
8. Garantie
In geval van defecten dient in de eerste plaats onze serviceafdeling te worden geraadpleegd op het telefoonnummer +31297548172 e-mail: receptie@vantubo.nl Onze serviceafdeling geeft u dan aanwijzingen om de panne zo snel mogelijk te verhelpen. Producten die fabrieksgebreken hebben, dient u op eigen kosten en risico te leveren bij de zetel van de Verkoper, waar ze gratis zullen worden hersteld of zullen worden vervangen door nieuwe. De garantie wordt in dat geval verlengd met de herstelperiode. Indien de garantievoorwaarden van een bepaald product niet anders bepalen, hebben alle goederen een garantie van twaalf maanden op fabrieksgebreken van het product. Deze garantie wordt gerekend vanaf de datum van verkoop aan de eindklant, waarbij deze periode niet langer mag zijn dan 18 maanden na de datum van afgifte van de goederen uit het magazijn van de Verkoper. De basis hiervoor is het fiscale aankoopbewijs voor het product. De garantie geldt niet voor producten die verkeerd zijn gemonteerd of ongepast worden gebruikt en voor defecten die bij normaal huishoudelijk gebruik van het product niet zouden ontstaan. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in zulke gevallen.
9. Beperking van de schadevergoedingsplicht.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde werking van de verkochte producten buiten de aansprakelijkheid die is vermeld in de garantie van het product. De waarde van eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag dat aan de Verkoper is betaald voor het toestel. Schadevergoeding uit
hoofde van eventuele derving van materiële voordelen, d.w.z. winsten, opbrengsten enz. als gevolg van een panne van het toestel, is uitgesloten.
10. Technische parameters in catalogi en folders.
Alle illustraties in onze reclamematerialen, catalogi, folders, advertenties enz. hebben geen bindend karakter. Elke parameter kan als gevolg van technische ontwikkelingen op om het even welk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet aansprakelijk voor foutieve interpretatie van de informatie en technische gegevens die we hebben opgegeven. Enkel de besteller zelf is aansprakelijk voor een gepaste keuze van de producten en voor hun correcte gebruik. We verzoeken u om alle parameters die voor u van belang zijn, net voor het plaatsen van de bestelling bij ons te laten bevestigen.
11. Conformiteit met de geldende voorschriften.
Alle technische gegevens van de producten, hun montage- en gebruikswijze die in onze reclamematerialen, handleidingen enz. zijn vermeld, waren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die golden op het moment waarop ze werden voorbereid.
12. Rechtsbevoegdheid
De rechtbank die bevoegd is om eventuele geschillen te beslechten, is de rechtbank die bevoegd is volgens de zetel van de Verkoper.
13. Voorbehoud
Indien eender welk van de bovenstaande punten gedeeltelijk of volledig ongeldig blijkt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige delen van het reglement, met inbegrip van de overige fragmenten van het gedeeltelijk ongeldige punt.
Dank u voor uw vertrouwen!
We hopen dat u erg tevreden zult zijn over de door ons geleverde producten.
VANTUBO B.V.
Uithoorn 02.08.2023
Terug naar de inhoud